Kayıt Sözleşmesi


                                             SÖZLEŞME ŞARTLARI

1.Okulun ara sınıflarının eğitim ücretinin üst sınırı bir önceki eğitim ve öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak hesaplanır.


2.Okulumuz, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücretini ve diğer (Takviye kursları,Yemek, Servis Pansiyon vb.) ücretleri,ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan eder.Bu ilanda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte,peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimlerde belirtilir.

3.Sosyal ve kültürel faaliyet, gezi ve gözlem gibi diğer etkinlikler için ücretler, faaliyet öncesi belirlenir.Kurs ve faaliyetlere katılım ise veli/vasi izin doğrultusunda gerçekleşir.

4.Okulumuz öğrenci veya velilerinden beceri eğitimi /staj çalışması/yaz uygulaması adı altında ayrı bir ücret talep etmeyecektir.

5.Okulumuzun,süresi içinde eğitim ve öğretim ücretini ilan etmemesi halinde, okulumuzda bir önce yılın eğitim ve öğretim ücreti geçerli olacaktır.

6.Okulumuzun eğitim v e öğretim ücreti, okul adına açılan ve Valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir.

7. Okulumuz çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Ücretini ödememekte ısrarcı olan velinin / vasinin çocuğunun kaydı, maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla uygun olan resmi okula veya açık liseye alınır.

8. Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması halinde okulumuzdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden öğrencinin ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri okulumuz tarafından öğrenci velisine/vasisine iade edilir.
   a)Sağlık raporu alarak öğrencinin sağlık sebebiyle okuldan ayrılması  
   b)Okulun kapanması,
   c)Dönemin açılamaması,
   d)Okulun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişleri tarafından tespit edilmesi.
   e) Velinin / vasinin öğrencisini okutamayacak duruma düştüğünün resmi kurumlarca belgelendirilmesi durumunda okula ödemiş olduğu ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ücret öğrenci velisine /vasisine iade edilir.             

9. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56’ncı maddesi hükümlerince;eğitim ve öğretim yılı başlamadan okulumuzdan ayrılan öğrencilere yıllık ücretin % 10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra okulumuzdan ayrılan öğrencilere ise %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı okulumuz tarafından öğrenci velisine /vasisine iade edilir.


10.Okulumuz tarafından velinin / vasinin öğrencisinin ücretsiz okumasının uygun bulunması veya öğrencisinin indirim hakkı elde etmesi halinde okulumuza ödenen ücret, eğitim ve öğretim başladıktan sonra iki ay içinde öğrenci velisine/vasisine geri ödenir.

11.Herhangi bir şekilde okulumuzdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için okulumuz tarafından veliden/vasiden ücret talep edilmeyecektir.

12.Eğitim ve Öğretim Desteğinden faydalanan öğrenci ücretinin ödenmesi;
a) Öğrencinin velisi/vasisi okulun ilan etmiş olduğu yıllık eğitim ve öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini okula ödemekle yükümlüdür.
b) Eğitim Öğretim Desteği kapsamındaki öğrencilerin ücretleri için eğitim ve öğretim desteği toplam tutarı düşürülerek kalan kısmına taksit yapılabilir.
c) Öğrencinin Eğitim ve Öğretim Desteğinin çeşitli sebeplerden iptal edilmesi durumunda kalan tutar öğrencinin velisi/vasisinden tahsil edilir.   

13.MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek’2’nci maddesine göre; okulumuzun ilan ettiği yıllık ücretin % 51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrencinin Eğitim ve Öğretim Desteği Bakanlığına bildirilerek kesilir.

14. Öğrencinin okula devam etmesi esastır. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri/vasileri,öğrencilerin mazeretlerini okula bildirir.Velilerce/vasilerce söz konusu bildirimin okula yapılmaması halinde, okul idaresi gelmeyen öğrencilerin velisiyle/vasisiyle  iletişim kurarak devamsız öğrenci hakkında veliye/vasiye bilgi verir.

15.ÖĞRENCİ ADINA OKULA ÖDENEK EĞİTİM ÜCRETİNİN ÖDEME PLANI ÖĞRENCİ VELİSİ TARAFINDAN İMZA ALTINA ALINARAK OKUL MUHASEBESİNE TESLİM EDİLMİŞTİR.

16.İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için belirtmiş olduğum adresimin yasal  ikametgahım olduğunu beyan eder adres değişikliği durumunda 15 gün içerisinde yazılı olarak okulunuza bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim. İhtilaf vukuunda bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıklarını hal mercii KAHRAMANMARAŞ Mahkemeleri ve icra daireleridir.

17.İş bu sözleşme ONYEDİ maddeden oluşmaktadır. Bu, öğrenci kayıt sözleşmesinin tüm hükümlerini eksiksiz olarak okudum,anladım ve herhangi bir tereddüdüm olmaksızın tamamen hür irade ve arzumla kesin olarak kabul ediyorum. Sözleşme üç sayfadan ibaret olup iki nüsha tanzim edilmiş ve bir nüshası tarafıma teslim edilmiştir.


          Öğrenci velisi/Vasisi                                                   (Kaşe, Mühür ve Yetkili)
Takvim
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.19299.2297
Euro10.671010.7138